Forskning

Svenska pensionsmigranter i Spanien och deras migrantarbetare: sammanlänkande migrationsskedjor och dess konsekvenser för omsorg och arbete i det åldrande Europa

Finansierat av Vetenskapsrådet och FORTE (fd FAS) [VR Dnr 421-2012-675] [FAS Dnr 2012-0223].

Projektet som Pensionärsplaneten bygger på fokuserar på villkor bland svenska pensionsmigranter (PM) och dem som utför deras tjänster, och utforskar relationen mellan PM och tjänsteutförare i Spanien. Insamlade data innefattar semistrukturerade intervjuer med en bredd av aktörer på Costa del Sol och Kanarieöarna: 80 PM, 120 arbetare/entreprenörer och 20 experter. Projektet bryter ny mark inom pensionsmigration som forskningsfält eftersom det introducerar ett binärt teoretiskt och empiriskt fokus till ett fält som hittills dominerats av pensionsmigranters perspektiv. Teoretiskt utvecklar projektet tre spår:

  • Privatiseringen och internationaliseringen av äldreomsorg och villkoren för rörlighet och oberoende åldrande i ett transnationellt EU-sammanhang.
  • Pensionsmigrationens inverkan på arbetsmarknaden i Spanien och hur prekarisering, informalisering och låga löner i Spanien fyller glappen mellan den spanska och den svenska välfärdsstaten.
  • Vikten och betydelsen av moraliska ekonomier bland PM och deras tjänsteutövare som både befäster och mildrar transnationella glapp i välfärd, och mellan familj, stat och marknad.

De bitar som kombineras i ’äldreomsorgspusslet’ kring pensionsmigranter beror på tillgängligheten till en rad alternativ: offentliga/ privata utförare, sociala nätverk/ voluntärer, familjesituation samt preferenser och villkor för olika grupper av pensionsmigranter. Kön, hälsa, socio-ekonomiska villkor, samt den svenska och spanska statens finansiering av vård och omsorg påverkar PM rörlighet – speciellt för änkor och ensamstående kvinnor med låg inkomst.

Pensionsmigranter som är friska och fysiskt aktiva medel-och höginkomsttagare besitter en hög grad av transnationell rörlighet medan låginkomsttagare kan hamna i en orörlig situation som successivt förvärras allt eftersom de blir beroende av omfattande äldreomsorg. Obetald anhörigomsorg och sociala nätverk visar sig vara viktiga strategier i en välfärdsregim som Spanien för att kompensera otillgängligheten till offentligt finansierad äldreomsorg. När åldersrelaterade behov uppnår en viss nivå så kvarstår endast privat finansiering av omsorg och service som strategi för att kunna fortsätta åldras i Spanien, vilket är möjligt för endast ett fåtal välbärgade PM.

Arbetsmarknaden som riktar in sig på PM konsumtion segmenteras av arbetares språk, nationalitet och kön. Exempelvis så tenderer PM att anlita spanska eller sydamerikanska kvinnor för städning; omsorgsarbetare tenderer att vara svensktalande kvinnor med skandinavisk bakgrund och (manliga) hantverkare är antingen svenska entreprenörer eller spanska eller sydamerikanska underleverantörer.

Pensionsmigranters strategier villkoras av en globaliserad arbetsmarknad som präglas av prekaritet, dvs otrygga arbetsvillkor. Relationen mellan PM och arbetare/ entreprenörer bygger delvis på avsaknad av sociala rättigheter, samt en spansk arbetsmarknad präglad av arbetslöshet, informalisering och låga löner. Informalisering sker dels ovanifrån (av företag, stater och underleverantörskedjor) och underifrån (av marginaliserade aktörer/ låginkomsttagare) – men även från mitten, via PM strategier.

De aktörer som är mest prekariserade på destinationsorter för PM är arbetare inom så kallade okvalificerade jobb, och som kämpar med arbetslöshet och tillfälliga kontrakt – samt migrantarbetare från länder utanför EU – eftersom deras löner är lägre och risken för fattigdom högre. Dessa dimensioner samverkar med kön eftersom kvinnor tenderer att ha lägre löner än män.

På en transnationell nivå kan vi se hur nya ojämlikheter skapas mellan medborgare i norra och södra EU samt mellan EU och resten av världen. I dagens EU motverkar den krympande svenska välfärdsstaten vissa former av prekarisering för svenska medborgare (både återvändande migrantarbetare och pensionsmigranter) medan moraliska ekonomier fyller tomrummen i avsaknad av välfärdsstaten och den fysiskt närvarande familjen.

Vetenskapliga publikationer från projektet:

Gavanas., A. and Calzada, I. (2016) “Multiplex Migration and Aspects of Precarization: Swedish Retirement Migrants to Spain and their Service Providers,” Journal of Critical Sociology,  Vol. 42(7-8) 1003–1016

Gavanas, Anna and Calzada, Ines (2016) “Swedish retiree migrants in Spain: mobility and elderly care in Ageing Europe.” In: Majella Kilkey & Ewa Palenga-Möllenbeck (eds) Family Life in an Age of Migration and Mobility: Global Perspectives through the Life Course. New York: Palgrave

Gavanas., A. and Calzada, I. (2016) “Multiplex Migration and Aspects of Precarization: Swedish Retirement Migrants to Spain and their Service Providers,” In Schierup CU and Jorgensen MB (eds): Politics of Precarity. Migrant Conditions, Struggles and Experiences. Leiden, Boston: Brill SCSS 97, pp 118-137

Gavanas, Anna (2017). “Swedish retirement migrants and domestic services in Spain: informalization and moral economy in re-imagining Sweden.” In Aleksandra Ålund, Carl-Ulrik Schierup and Anders Neergaard (eds): Reimagineering the Nation. Essays on TwentyFirst Century Sweden? Collected volume in the series “Political and Social Change.” Frankfurt Am Main: Peter Lang, pp 165-188

Gavanas, Anna (2017). “Swedish retirement migrant communities in Spain: privatization, informalization and moral economy filling transnational care gaps.” Nordic Journal of Migration Research, Volume 7, Issue 3, 2017 https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/njmr.2017.7.issue-3/njmr-2017-0026/njmr-2017-0026.pdf

Calzada, Ines (2017) Social Protection without Borders? The use of social services by retirement migrants living in Spain. Journal of Social Policy http://dx.doi.org/10.1017/S0047279417000101

Calzada, I. & Gavanas, A. (2017) “Swedish retirement migrants and their service providers”, Boletín OEG de Investigación (Observatorio Europeo de Gerontomigraciones), nº 12, March 2017. http://www.gerontomigracion.uma.es/index.php?q=taxonomy/term/200.

Calzada, I and Gavanas, A. (2017) Forms of capital: the impact of International Retirement Migration on local economy and business in Spain. Ageing& Society

Calzada, Ines (2017) Perceptions of local people. On how Spanish locals perceive and make sense of International Retirement Migration. Journal of Ethnic and Migration Studies

 

Populärvetenskapliga publikationer (utöver Pensionärsplaneten):

Gavanas, Anna (November 15, 2016). ”Solen skiner inte alltid över de svenska pensionärerna i Spanien” (http://www.sydsvenskan.se/2016-11-15/solen-skiner-inte-alltid-over-de-svenska-pensionarerna-i-spanien) Sydsvenska Dagbladet

Gavanas, Anna and Calzada, Ines (Juni 13, 2016) Aprendiendo de los suecos (y no es un manual de Ikea)”, in Agenda Pública, a section of ElDiario.es, major online journal directed to Spanish general public. http://agendapublica.es/aprendiendo-de-los-suecos-y-no-es-un-manual-de-ikea/

Gavanas, Anna (2013) Frihetslängtande pensionär i Spanien. Äldre i Centrum, nr 1, 2013

 

 

Advertisements